Summer Dunn County News Article in 3 languages Ι Caij Ntuj So Hauv Dunn County Xov Xwm Muaj Hais Ua 3 Yam Lus Ι Noticias de verano del condado de Dunn en 3 idiomas

We want you to tell you about 4-H and the Dunn County Fair  

Summer Time Fair Fun – Room to Grow in 4-H!

Did you know that Dunn County is part of a national and global positive youth development organization with over a hundred-year history? 4-H uses educational opportunities and hands- on learning to promote key life skills such as: leadership, teamwork, citizenship, and public speaking. Long term studies show that 4-H youth tend to grow into resilient adults. Youth who sign up for 4-H can explore rocketry, shooting sports, horses, art, dog training, robotics, photography and so much more – there are literally hundreds of projects from which to choose! Over twenty 4-H clubs participate in Dunn County, doing community service that makes our community stronger.  4-H’ers are 4 times more likely to give back to their communities than other people their age. They are also 2 times more likely to make healthy life choices and 2 times more likely to participate in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) activities. Is there a child you know who might get something valuable out of this kind of support and learning? We can help you sign them up!

The 4-H members of Dunn County would like to show the whole community how 4-H can provide invaluable enrichment and a more positive future.  When people think about 4-H around here, one of the first things that comes to mind is the Dunn County Fair.  Since 1885, youth in our area have used the fair experience as a way to show the world what they have learned.  4-H projects allow members to learn by doing—gaining skills that go beyond the literal knowledge about the project itself.  As they exhibit at the fair, their skills are tested. They are asked to show the responsibility of following rules and guidelines. They develop skills needed to win with integrity and lose with grace, while encouraging others to do their best. The fair runs the whole last week of July (from the 23rd to the 29th) with a wide range of fun events, shows, and rides. Look for details at: http://dunncountyfair.org/ Make a plan to attend today.

4-H magic happens because of the 100+ Dunn County adult 4-H Volunteers who donate thousands of hours each year. 4-H magic happens because of the 100+ Dunn County adult 4-H Volunteers who donate thousands of hours each year. These carefully screened adults help 4-H members to learn and grow through the fun and educational activities they plan in conjunction with the youth themselves.   Volunteers also work hard to ensure that youth have financial access to opportunities for learning, like camps and trips. 4-H volunteers do this through the sale of the Dunn County Plat Book (available at the UW Extension Office), the delicious pie and ice cream social on Sunday at the fair, and by staffing the fair food booth. The 4-H program relies on these funds to keep opportunities affordable for 4-H members. We hope you will join us at the fair to see what we have been working on, enjoy some good food, and support our amazing youth. Call the Extension Office if you would like more information about joining 4-H as a member or a volunteer. Please tell your friends and family – this article and information about 4-H are available in Hmong and Spanish as well as English at our website: https://dunn.uwex.edu/

Luisa Gerasimo is the Dunn County 4-H Program Coordinator, she can be reached at the University of Wisconsin Extension Office: 715-232-1636 or by email:  lgerasimo@co.dunn.wi.us

 

Peb xav qhia rau koj txog qhov kev pab cuam 4-H thiab lub Dunn County fair

Sij Hawm Caij Ntuj So Rau Ua Si Lom Zem – Chaw Loj Hlob Rau Qhov 4-H!

 Koj puas paub tias lub Dunn County yog muaj ib lub koos haum pab cuam rau cov tub ntxhai hluas tshwm sim tau ib puas-xyoo no? 4-H siv kev kawm thiab nqis tes kawm los pab txhawb txoj kev ua neej xws lis: kev coj noj coj ua, kev koom tes ua hauj lwm ua ke, kev ua tug neeg zoo, thiab kev hais lus sab nrauv. Kev tshawb fawb ntev qhia tias qhov 4-H pab cuam rau cov hluas no loj hlob rov los ua cov neeg zoo txawj xav. Cov tub ntxhais hluas no yog kos tau npe rau 4-H lawm yuav kawm txog kev ua foob pov hluav taws, kev tua phom, kev cob qhia kev caij nees, kev tiab duab, kev cob qhia aub, kev ua neeg hlau, thaij duab thiab ntau yam – muaj txog pua yam khoom los xaiv! Muaj tshaj nees nkaum lub 4-H kev pab cuam hauv Dunn County no, ua hauj lwm pub dawb uas yuav ua rau peb lub zej zog kom khov heev. Cov nyob hauv 4-H yuav muaj 4 nplaug yuav pab rov qab rau lawv lub zej zog txog cov neeg nyob rau lawv lub hnub nyoog ntawv. Lawv tseem yog 2 nplaug txog kev ua neeg zoo thiab 2 nplaug yuav koom tes rau kev vib tham nyas xaj (Science), cov khoom tshiab (technology), kev khoob khuab tshiab (Engineering), thiab kawm lej (Math) cov kev kawm. Puas muaj tug me nyuam uas koj paub uas yuav tau tej yam zoo li no ntawm qhov txhawb thiab kev kawm no? Peb yuav pab tau koj kos lawv npe?

Cov neeg nkag (members) hauv 4-H hauv Dunn County xav qhia rau tag nrho lub zej zog txog kev 4-H yuav pab tej yam kev zoo thiab pab rau lub neej pem suab. Thaum neej xav txog qhov 4-H ntawm no, ib qhov xav txog ntawm lub hlwb yog lub Dunn County Fair. Txij li xyoo 1885, cov hluas ntawm peb tham chaw no siv cov tswv yim li txoj kev los qhia lub ntiaj teb txog lawv  kawm tau li cas.  Cov kev pab 4-H yuav cia cov neeg nkag (members) los kawm raus tes ua – tau kev kawm tswv yim uas yuav pab ntau tshaj li qhov khoom pab ntawv. Lawv teeb tej khoom pem lub fair, lawv siv cov laj lim tswv yim plab plaws los siv. Lawv nug txog kev paub taug raws cov cai thiab cov txheej txheem ntawv. Lawv tsim kev txawj ua los mus yeej nrog kev ncaj ncees thiab kom txhob txaj muag, kom lwm tus ua kom tau li lawv ua tau zoo tshaj. Lub fair yuav khiav ib as thiv rau lub Xya Hli (los ntawm hnub tim 23 mus txog 29) nrog lwm kev saib lom zem, kev saib pom, thiab kev caij ua si. Saib rau qhov kev qhia ntxaum no ntawm: http://dunncountyfair.org/. Teem lub caij nyoog tuaj koom hnub no.

Qhov 4-H magic tshwm sim vim 100 tawm tug neeg laus ntawm Dunn County ua hauj lwm pab dawb ua siv txog phav phav xuab moos rau ib xyoos twg. Qhov los saib xyuas cov laus pab cov neeg 4-H los kawm thiab loj hlob nrog kev lom zem thiab kev kawm uas lawv nplaj nrog rau cov hluas lawv tus kheej. Cov neeg pab dawb tseem siv zog heev kom cov hluas muaj kev paub txog kawm txog kev nyiaj txiag los ua kev kawm, li yuav siv mus ua siv pw hav zoov thiab mus ua si. Cov neeg pab dawb hauv 4-H ua tau li no yog muag khoom rau hauv Dunn County Plat Book muag ntawv (muaj nyob rau tsev kawm ntawv qib siab UW-Extension lub hoob kas), cov khoom qab zib pies thiab kias lias nyob rau hnub Vas Thiv ntawm lub fair, thiab nrhiav neeg tuaj ua hauj lwm ntawm lub rooj muag khoom. Qhov kev pab cuam ntawm 4-H yuav tau cov nyiaj pab no los nrhiav pab rau neeg nkag hauv 4-H. Peb xav tias koj tuaj koom peb ntawm lub fair tuaj saib seb peb ua dab tsi, tau txais zaub mov noj, thiab pab txhawb nqa peb cov hluas. Hu rau hoob kas ntawm Extension yog koj xav tau ntawv txog kev koom txog qhov 4-H raws li ib tug neeg nkag los yog ib tug neeg pab dawb. Hu rau hoob kas ntawm Extension yog koj xav tau ntawv txog kev koom txog qhov 4-H raws li ib tug neeg nkag los yog ib tug neeg pab dawb: https://dunn.uwex.edu/

Luisa Gerasimo yog ib tug tuav hauv Dunn County 4-H kev pab cuam, nws yuav hu tau ntawm lub tsev kawm ntawv qib siab (University of Wisconsin Extension Lub Hoob Kas: 715-232-1636 los ntawm email:  lgerasimo@co.dunn.wi.us

 

Queremos platicarle sobre 4-H y la feria del condado de Dunn

Diversión veraniega en la feria - ¡Espacio para crecer en 4-H!

 ¿Sabía usted que el condado de Dunn es parte de una organización nacional y mundial dedicada al desarrollo positivo de la juventud con más de cien años de historia? 4-H utiliza oportunidades educativas y el aprendizaje basado en la práctica para promover importantes habilidades para la vida tales como: liderazgo, trabajo en equipo, participación cívica y hablar en público.  Las investigaciónes demuestran que los jóvenes de 4-H tienden a convertirse en adultos responsables e independientes. Los jóvenes que se inscriben en 4-H pueden explorar cohetes, deportes de tiro, caballos, arte, entrenamiento de perros, robótica, fotografía y mucho más – ¡Es decir, hay cientos de proyectos entre los que pueden elegir! Más de 20 clubes de 4-H existen en el condado de Dunn y prestan servicios como voluntarios para fortalecer nuestra comunidad. A comparación de otras personas de su edad, los participantes de 4-H son 4 veces más dispuestos a prestar servicios para ayudar a la comunidad. También tienen el doble de probabilidades de tomar decisiones de vida saludables y el doble de probabilidades de participar en actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). ¿Conocen a niñas(os) que podrían obtener algo valioso de este tipo de apoyo y de aprendizaje? ¡Podemos ayudarle a que los inscriba!

Los miembros de 4-H del Condado de Dunn queremos mostrar a toda la comunidad cómo 4-H proporciona un enriquecimiento valioso y un futuro más positivo. Cuando la gente piensa en 4-H por aquí, una de las primeras cosas que se vienen a la cabeza es la feria del condado de Dunn. Desde 1885, los jóvenes de nuestra zona han aprovechado la feria para mostrarle al mundo lo que han aprendido. Los proyectos de 4-H permiten que los miembros “aprendan al hacer.” Así obtienen habilidades que van más allá del conocimiento literal acerca del proyecto mismo. Cuando exponen en la feria, sus habilidades son puestas a prueba. Se les pide que muestren la responsabilidad de seguir reglas y pautas. Desarrollan las habilidades necesarias para ganar con integridad y perder con gracia, y al mismo tiempo animar a otros a esforzarse al máximo.  La feria se celebra toda la última semana de julio (del 23 al 29) con una amplia gama de juegos mecánicos, eventos y espectáculos divertidos. Busque más información en: http://dunncountyfair.org/. Haga un plan hoy mismo para asistir.

La magia de 4-H ocurre gracias a los más de 100 voluntarios adultos de 4-H en el condado de Dunn que donan miles de horas cada año. Estos adultos, seleccionados con mucho esmero, ayudan a los miembros de 4-H a aprender y desarrollarse a través de actividades divertidas y educativas que planean en conjunto con los propios jóvenes.  Los voluntarios también trabajan duro para asegurar que los jóvenes tengan acceso financiero a oportunidades de aprendizaje, como campamentos y viajes.  Los voluntarios de 4-H consiguen esto a través de la venta del Plat Book (un mapa catastral) del condado de Dunn (disponible en la oficina de UW Extension), el delicioso domingo de tartas y helados en la feria y al vender alimentos en el puesto de 4-H en la feria.  El programa 4-H depende de estos fondos para que los miembros de 4-H puedan sostener su acceso a estas oportunidades.  Esperamos que nos encuentren en la feria para ver en qué hemos estado trabajando, disfrutar de buena comida y apoyar a nuestros maravillosos jóvenes. Llame a la oficina de Extension del condado de Dunn si desea obtener más información acerca de cómo inscribirse a 4-H como miembro o voluntario. Por favor avíseles a sus amigos y familiares; este artículo e información acerca de 4-H están disponibles en hmong y español, así como en inglés en nuestro sitio web:   https://dunn.uwex.edu/

Luisa Gerasimo es la coordinadora del programa 4-H en el condado de Dunn; para comunicarse con ella, hable a la oficina de University of Wisconsin Extension: 715-232-1636 o envíe un correo electrónico al: lgerasimo@co.dunn.wi.us

Sharing is Caring - Click Below to Share